2022-05-31 ร่างประกาศครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2022-05-31 ร่างเอกสาร
2022-05-31 รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2022-05-09 ประกาศขายทอดตลาดครุถัณฑ์ชำรุดประจำปี2565
2022-03-08 ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์2รายการ
2021-03-01 บก.06เครื่องวิเคราะห์อันตโนมัติพร้อมน้ำยา
2021-03-01 รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะเครื่องวิเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำ
2021-03-01 ประกาศเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ2564ถึง2566
2021-03-01 เอกสารประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ2564ถึง2566
2020-12-23 บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ2564-2566 จำนวน 16 รายการ
2020-12-23 ร่างประกาศราคา+เอกสารขอเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปี2564-2566จำนวน 16 รายการ
2020-10-01 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
2020-09-11 ประกาศ+เอกสารจ้างเหมาทำอาหาร64
2020-09-11 บก06จ้างเหมาทำอาหาร
2020-09-03 ราคากลางจ้างเหมาทำอาหาร
2020-09-03 ร่างประกาศราคา+เอกสารจ้างเหมาทำอาหร
2020-09-03 ใบเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร
2020-08-14 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก
2020-08-14 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ
2020-08-14 ร่างประกาศราคา+เอกสารจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน
2020-08-14 ร่างประกาศราคา+เอกสารจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก
2020-01-29 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณ2563
2019-08-16 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
2019-08-07 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2019-08-05 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2562
2019-08-05 รายงานผลประเมินเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงาน
2019-08-05 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
2019-08-05 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-08-05 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน กรกฎาคม 2562
2019-08-05 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
2019-08-05 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลดอยหล่อ
2019-07-19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
2019-07-18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน มิถุนายน 2562
2019-06-06 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562
2019-06-05 รายงานผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
2019-05-31 รายงานผลการประชุมกลุ่มพัสดุดอยหล่อโปร่งใส
2019-05-17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562
2019-04-19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562
2019-04-02 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยหล่อ 27 มีนาคม 2562
2019-04-02 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-03-25 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผ่านการบำบัดและผู้ดูแลผู้ผ่านการบำบัด อำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2562
2019-03-19 ขอรายางานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
2019-03-14 คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยหล่อ
2019-03-12 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
2019-03-05 กลุ่มพัสดุดอยหล่อโปร่งใสใส่ใจคุณธรรม
2019-02-25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2019-02-18 ขอรายางานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562
2019-02-08 รายงานการประชุม การเลือกภารกิจและจัดทำแผนงานโครงการ
2019-02-05 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
2019-02-01 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2019-02-01 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2019-02-01 กฎกระทรวง
2019-02-01 พรบ.การอำนวยความสะดวก
2019-02-01 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2019-02-01 คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
2019-01-31 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
2019-01-31 ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทบซ้อน
2019-01-18 ขอรายางานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561
2018-12-13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2018-12-11 ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
2018-12-03 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
2018-12-03 ประกาศแนวทางปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง
2018-12-03 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
2018-12-03 ขอรายางานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561
2018-11-30 ขอรายางานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561
2018-10-29 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2562
2018-08-07 เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์4รายการ
2018-08-07 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
2018-08-07 โคมไฟตรวจภายใน
2018-08-07 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
2018-08-07 เครื่องส่องหูตาจมูก
2018-07-04 รายงานผลการร้องเรียนจัดซื้อ
2018-07-04 รายงานผลการร้องเรียน
2018-06-22 ผลการวิเคราะห์ EB 10
2018-03-11 หลักเกณฑ์ในการใช้รถราชการ
2018-03-09 รายงานผลการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2018-03-09 รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือโครงการ skg skl
2018-03-09 จุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มพัสดุโปร่งใส
2018-03-09 รายงานผลกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารที่โปร่งใส
2018-03-09 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 2561
2018-03-09 flow chart โครงการ
2018-02-15 รายงานการประชุมโครงการ
2018-01-30 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โครงการพัฒการฯ
2018-01-30 คู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
2018-01-30 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561
2018-01-29 รายงานการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2018-01-18 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2018-01-15 การดำเนินงานตามภารกิจ
2018-01-15 ภารกิจโรงพยาบาลดอยหล่อ
2018-01-09 รายงานวิเคราะห์ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
2017-12-25 รายงานวิเคราะห์ปราบปรามการทุจริต
2017-12-24 เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2017-12-22 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลดอยหล่อ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
2017-12-20 เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลดอยหล่อ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคคลากรฯ
2017-12-20 เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลดอยหล่อ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
2017-12-20 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
2017-12-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก และไกล่เกลี่ย
2017-12-20 คู่มือเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลดอยหล่อ
2017-12-20 โฟร์ชาร์ทร้องเรียนทั่วไป
2017-12-15 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
2017-12-09 โฟร์ชาร์ทร้องเรียน จัดซื้อ จัดจ้าง
2017-10-20 อำนาจหน้าที่
2017-10-20 flow chart โครงสร้างโรงพยาบาล
2017-10-20 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2017-10-03 แผนการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าว จ.เชียงใหม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ