EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

eb16.1 คู่มือการจัดการรับเรื่องร้องเรียน

eb16.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน

eb16.3 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน